Rabu, 20 Mei 2009

Sastera Hikayat

SASTERA HIKAYAT

Definisi :
Sastera hikayat ialah cerita-cerita dalam bentuk bertulis yang menggunakan bahasa Melayu lama dengan langgam bahasa dan stuktur yang tertentu, membawa cerita ajaib yang berunsur hiburan, hasil daripada imaginasi dan fantasi pengaeangnya.

Pembahagian/penggolongan :
3 golongan :
i. Sastera Hikyat Berunsurkan Hindu
ii. Sastera Haikayat Berunsurkan Hindu-Islam
iii. Sastera Hikayat Berunsurkan Islam

Sastera Hikayat Berunsur Hindu

Definisi :

Hikayat Melayu pengaruh Hindu yang terkenal ialah hikayat yang disadur secara langsung atau petikan-petikan terjemahan daripada bahagian-bahagian tertentu daripada dua buah kitab epik Hindu iaitu :
i. Mahabharata
ii. Ramayana

Daripada Epik Mahabharata : Hikayat-hikayat Melayu yang disadur atau terjemahan bahagian-bahagian tertentu dikenali sebagai sebagai Pendawa dalam kesusasteraan Melayu ialah;
Hikayat Pendawa Lima
Hikayat Pendawa Jaya
Hikayat Panca Kelima
Hikayat Pandawa
Hikayat Sang Boma

Daripada Epik Ramayana : Hikayat Melayu yang disadur dari epik Hindu ini ialah :
Hikayat Seri Rama
Hikayat Maharaja Rawana

Ciri-ciri Hikayat Berunsur Hindu :

1. Struktur isi terbahagi kepada 3 bahagian :
i. Bahagian Awal
- Cerita asal usul keturunan watak wira dan wirawati
- latar belakang keluarga
- latar tempat / negeri
- kisah wira/ wirawati sebelum keluar mengembara

ii. Pertengahan / Pengembaraan
- bahagian cerita yang terpanjang
- kisah sewaktu mengembara
- tumpuan kepada watak utama wira / wirawati
- rintangan dan halangan yang dihadapi seperti percintaan, peperangan dan ujian hidup
- berhadapan dengan watak-watak penghalang

(iii) Akhir / Penyelesaian Cerita :
- berhasil atasi halangan
- berjaya mengalahkan watak jahat
- mendapat kemenangan / terbukti kebenaran
- perrbuatan baik mendapat perbalasan yang baik dan perbuatan yang jahat mendapat balasan yang setimpal.

2. Watak dan perwatakan :
i. Watak baik / protagonis
- lambang kebaikan
- sifat keperwiraan, gagah berani, bersemangat waja dan dapat atasi halangan
- miliki alat-alat tertentu atau senjata
- mencapai kejayaan

ii. Watak Jahat / Antagonis
- lambang kejahatan
- sifat-sifat jahat dan buruk (moral negatif)
- penghalang kepada watak utama
- banyak menimbulkan masalah
- menerima balasan

3. Latar Cerita
Meliputi alam yang luas dan tidak terbatas seperti alam kayangan, di bumi dan di lauatan.

4. Kaya dengan unsur-unsur Hindu
i. Falsafah agama Hindu seperti keagungan kepada dewa-dewa Hindu sebagai makhluk yang menduduki tempat yang mulia dan tinggi. Misalnya Dewa Agni dalam Hikayat Seri Rama , penjaga api telah menyelamatkan Sita Dewi daripada hangus terbakar.
ii. Unsur sayembara untuk mendapatkan isteri. Contoh Seri Rama terpaksa mengadu kecekapan bermain panah sebelum berjaya mendapatkan Sita Dewi
iii. Unsur Sakti seperti senjata sakti, panah sakti, binatang-binatang sakti seperti gajah, kijang dan burung jentayu
iv. Unsur falsafah pengajaran Hindu seperti unsur Karma dan Darma, pembalasan kepada yang melakukan kejahatan, kejayaan akan dicapai setelah mengalami berbagai-bagai kesusahan dan kesengsaraan.SASTERA HIKAYAT BERUNSUR HINDU ISLAM

Definisi :

Sejenis karya sastera berasal daripada sastera Hindu dengan wajah baru yang mengandungi unsur-unsur Islam.
Dihasilkan pada zaman bermulanya pengaruh Islam di alam Melayu. Pada zaman ini pengaruh Hindu masih tebal. Karya-karya sastera bercorak Hindu yang diubahsuai dengan sifat-sifat kiislaman sesuai dengan prinsip dan pemikiran Islam.

Contoh karya :
i. Hikayat Marakarma/Hikayat Si miskin
ii. Hikayat Serangga Bayu/Hikayat Ahmad Muhammad
iii. Hikayat Inderajaya/Hikayat Shahi Mardan

Ciri-ciri :

1. Corak isi becampur antara unsur Hindu dan Islam

Unsur Islam :
i. Judul karya/cerita memakai dua judul Hindu dan Islam
Hikayat Serangga Bayu dikenali sebagai Hikayat Ahamad dan Muhammad
ii. Perwatakan tokoh-tokoh Islam seperti Nabi Sulaiman, Nabi Khaidir, Islkandar, Lukman dan lain-lain
iii. Diselitkan persolan-persolan mengenai agama Islam seperti yang bersangkutan dengan rukun Islam, perlaksanaan ibadat dan sebagainya
iv. Nama watakdan temnpat bercorak Arab
v. Konsep-konsep keislaman seperti konsep Allah dan segala sifatnya, konsep syurga dan neraka
vi. Gaya bahasa menggunakan istilah Arab-Parsi dimulai kata Syadan, arakian , hatta dan sebagainya.

Unsur Hindu :
i. Nama-nama watak Hindu seperti Shahi Mardan, Sang Maha Pendeta, Dewi Permaisuri dan sebagainya
ii. Istilah-istilah Hindu seperti cokmar, dewan dan gangga dewa
iii. Cara perlukisan watak wira penuh kebaikan, manakala watak jahat dilukiskan ‘hitam’.
iv. Peranan para dewa
v. Upacara memuja dewa untuk mendapatkan kuasa ghaib dan sakti
vi. Peranan binatang atau benda sakti
vii. Percaya kepada ahli nujum

2. Dari segi struktur isi cerita

i. Bahagian Awal
- perkenalkan latar negeri dan watak
- permasalahan raja tidak mempunyai raja
- bernazar
- ramalan nujum

ii. Bahagian Pertengahan
- putera raja terpisah dari istana
- menghadapi rintangan dan dugaan
- mendapat bantuan dari kuasa sakti dewa atau alat-alat sakti

iii. Bahagian Penyelesaian
- putera berjaya mengatasi masalah
- kembali ke istana


SASTERA HIKAYAT BERUNSURKAN ISLAM
(Cerita Berbingkai)

1. Difinisi :
- Disebut sebagai “cerita dalam cerita” iaitu ceritanya terjadi daripada satu cerita pokok dan di dalamnya terdapat berbagai-bagai cerita yang lain, dikenali sebagai “cerita sisipan”, cerita berakhir dengan kembali kepada cerita pokok.
- Cerita itu bersambung-smabung serta berkait dengan cerita pokok
- Cerita pokok berkait dengan cerita sisipan melalui tukang-tukang cerita
- Tukang cerita berperanan sebagai “pehubung” antara cerita pokok dengan cerita sisipan
- Cerita sisipan disampaikan oleh “tukang cerita”/watak tertentu dari cerita pokok untuk mrnghasilkan hujah atau untuk membuktikan kebenaran

2. Ciri-ciri umum Cerita Berbingkai

i. Dari segi isi cerita : Isi cerita berasal dari India, sampai ke dalam kesusasteraan Melayu melalui Arab Parsi. Unsur-unsur pengaruh Islam lebih ketara / menonjol berbanding unsur pengaruh Hindu.
ii. Struktur isi terbahagi dua bahagian : pokok cerita dan cerita-cerita sisipan
iii. Watak dan perwatakan : watak manusia dari kalangan istana dan rakyat biasa. Watak binatang diberikan sifat-sifat manusia, boleh bercerita / berkata-kata. Watak utama sebagai “tukang cerita” dalam cerita pokok sebagai watak penyelamat melalui cara bercerita. Contoh dalam Hikayat Bayan Budiman, burung bayan berperanan sebagai pencerita bagi menyelamatkan isteri tuannya dari melakukan kejahatan dan kecurangan ketika suaminya tidak ada di rumah.
iv. Kaya dengan nilai-nilai moral yang tinggi seperti ketabahan, kesetiaan, kejujuran dan keadilan.
v. Mengandungi unsur pengajaran dan pendidikan yang tinggi. Contoh sifat dan kelakuan baik ditunjukkan melalui watak-watak dalam cerita sisipan boleh dijadikan sebagai contoh teladan.

Ciri-ciri Cerita Sisipan :
i. Disampaikan oleh seseorang watak dari cerita pokok : watak bercerita berbagai-bagai cerita dengan tujuan tertentu iaitu untuk membuktikan kebenaran atau menyelamatkan keadaan
ii. Isi cerita ringkas dan pendek : Cerita sisipan dapat mengawal kesatuan cerita dengan cerita pokok agar sentiasa rapi
iii. Cerita sisipan mampu wujud sendiri sebagai cerita berasingan : mempunyai kesatuan “plot”, tema dan watak tersendiri
iv. Ada kepelbagaian cerita : dapat memenuhi peranan sebagai alat mengemukakan amanat dan pengajaran.

3. Contoh Hikayat (cerita berbingkai)
i. Hikayat Bayan Budiman
ii. Hikayat Kalila Wa Daminah
iii. Hikayat Bakhtiar
iv. Hikayat Seribu Satu Malam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan